BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

KIRPACS 3.0 ER EN REALITETb_roentgenfotos

NIKKB har forenklet KirPACS, hvilket betyder, at der bl.a. er mulighed for radiologisk vurdering og adgang til klinikkens eget cockpit.

 

 

Kalender

 Formål:

Formålet er at sikre, at røntgenbilleder, der tages på klinikken gennemgår de trin, der er beskrevet i den generelle instruks for konstanskontrol af digitale røntgenanlæg (8.2d) (undtagen konstanskontrol af monitor og billedplader)

 

Udstyr:

Røntgenbillede af testfantom taget på klinik og overført til KirPACS.  Softwarepro-grammet ClearCanvas.

 

Metode:

Senest den 10. i hver måned skal klinikken have lavet et røntgenbillede af deres test-fantom og have overført dette til KirPACS. Såfremt klinikken benytter dosisautomatik, skal der tages to billeder – et med dosisautomatik og et uden. Ved det billede, der tages uden dosisautomatik, skal der benyttes de samme ekspone-ringsparametre som ved optagelsen med dosisautomatik (kV og Mas). Eksponeringsparametrene kan aflæses efter endt eksponering.

 

De røntgenbilleder, der tages i forbindelse med de månedlige konstanskontroller skal navngives korrekt for at de kan registreres korrekt på NIKKB. Det betyder, at bille-derne skal navngives således:

 

For billede taget uden brug af automatik

 

  • Ordet ”konstans” indgår i patient id eller i patientnavnet.

 

For billede taget med brug af automatik:

 

  • Ordet ”konstans” indgår i patient id eller i patientnavnet.
  • Ordet ”auto” indgår i patient id eller i patientnavnet.

 

BEMÆRK:
Der må maksimalt indsendes to konstanskontrolbilleder (ét med og ét uden brug af dosisautomatik), såfremt der indsendes mere end et billede for hver ka-tegori vil NIIKB benytte det senest fremsendte. Hvis der ikke fremsendes et bil-lede med ordet auto antages det, at klinikken ikke benytter automatik.

 

På NIKKB vurderes det overførte testbillede ud fra den udarbejdede vejledning (bilag 1). Såfremt variationen ligger udenfor de fastsatte tolerancer, sendes der en mail til klinikken med besked på, at konstanskontrollen ikke kan godkendes og klinikken opfordres til at foretage en ny konstanskontrol.

 

Klinikken har syv kalenderdage til at bringe dette i orden. Hvis der ikke senest 14 dage efter vurderingen af konstanskontrolbilledet foreligger en godkendelse vil røntgenanlægget blive taget ud af drift indtil der foreligger en godkendt konstanskontrol. Ovenstående kan betyde, at klinikken med kort varsel skal have hjælp fra et røntgenfirma fx hvis anlægget juste-res/repareres.

 

Såfremt klinikken ikke senest den 10. i måneden har indsendt deres konstanskontrol-billede sendes der en rykker mail til klinikken med oplysninger om, at dette er på-krævet for at anlægget kan være i brug. Klinikken får herefter én uge til at indsende deres konstanskontrol eller oplyse om grunden til at konstanskontrollen ikke er gen-nemført fx ferieafvikling. Sker dette ikke vil der blive nedlagt forbud mod brugen af anlægget og Sundhedsstyrelsen vil blive orienteret om dette.

 

Såfremt vurderingen på NIKKB ikke giver anledning til kommentarer, sendes der en godkendelsesmail til klinikken.

 

Der går maksimalt 14 dage fra konstanskontrolbilledet er gemt i KirPACS til det er vurderet af NIKKB og evt. kommentarer er sendt til klinikken.

 

Det er klinikkens ansvar, at der hver måned gennemføres kontrol af den diagnostiske monitor samt nulstilling af billedplader. Vi henviser til procedure i Brugermanual for klinikker side 5. Følg linket:

 

http://www.nikkb.dk/images/stories/kirpacs/kirpacs_brugermanual_v3%2063_til_klinikker_februar_2014.pdf

 

Nulstilling af billedplader skal ikke udføres for de klinikker, der har DR-anlæg.

 

Interval:

Én gang månedligt.

 

Tolerancer:

Se KirPACS samt bilag 1 for tolerance for de enkelte dele af konstanskontrollen.

 

Data:

De billeder, der optages i forbindelse med konstanskontrollerne gemmes på KirPACS i minimum fem år (p.t. er der ingen begrænsning i opbevaringstiden).

 

Bilag: Bilag 1 - Vejledning i vurdering af testfantom ved brug af ClearCanvas.

 

bund_kvalitetshaandbog